Aion 4.9 Update Sneak Peek

Written by admin. Posted in Aion 4.9, News, Patch Note, Update, upheaval

Aion 4.9 Update การอัพเดทแพทถัดไปต่อจาก Aion 4.8 Upheaval จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่อาทิตย์ที่จะถึงนี้ ซึ่งก็คือ ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ (ยังไม่ทราบวันที่อัพเดทแน่ชัด) และนี่เป็นรายละเอียดเบื้องต้นในการเปลี่ยนแปลงหลักที่กำลังจะเกิดขึ้น รายละเอียดเต็มๆ ของ Aion 4.9  คงมาช่วงเดือน พฤศจิกายน ที่จะมาถึงนี้ แล้วจะนำมาลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้ง