Aion 4.8 Patch Note : Stigma Change

Written by admin. Posted in Aion 4.8, Game Guide, Patch Note, Skills, Uncategorized, Update

Aion 4.8 Linked Skills ตามที่เราได้เกรินนำไว้ในบทความก่อนหน้านี้ ว่า patch Aion 4.8 ระบบ Stigma ได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ วันนี้ เราลองมาดูกันว่า Aion 4.8 ระบบ Stigma มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง