Aion 4.9 Winds of Fate II : Glory Shield

Written by admin. Posted in Aion 4.9, Guide, News, Skills, Update

Aion 4.9 Glory Shield ในการอัพเดท Aion 4.9 ครั้งล่าสุดของเซิฟเวอร์ฝั่งเกาหลี ได้มีการเพิ่ม Amplified Skills ชนิดใหม่ซึ่งก็คือ Glory: Shield ผู้เล่นจะสามารถเปิดใช้ Glory: Shield ได้เมื่อทำตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ครบนั่นคือ