Aion 4.7 Weapon Evolution System

Written by Aionnice Admin. Posted in Aion 4.7, Game Guide, Guide, Patch Note, Update, Weapons

Aion 4.7 Weapon Evolution System ใน patch update Aion 4.7 ทางเซิฟเวอร์เกาหลีได้มีการเพิ่มระบบ Weapon Evolution System ของอาวุธในเกมส์ขึ้นมา ลองมาดูกันว่าจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงใน Weapon Evolution System
  • เพิ่มระบบสุ่มออฟชั่น magical / physical damage ให้สูงขึ้น
  • เพิ่มอัตราการบวกอาวุธให้มากขึ้น โดยไม่ต้องกังวลว่าค่าสเตตัสของอาวุธก่อนที่จะทำการบวกเพิ่มหายไป มันจะเพิ่มค่าสเตตัสต่อไปจากที่ได้ทำการบวกไว้เดิม
  • รูปร่างลักษณะของอาวุธเปลี่ยนไป